Başyazı »

ortak-turk-tarihi-icin-yeni-buluntular-ortaya-cikarildi

Ergenekon bulundu!

Yorum Yap |

Türk Akademisi’nin Yaptığı Çalışmalarda Altay dağlarında bulunan bir ova ve çıkan buluntular Ergenekon destanında anlatılanlarla birebir örtüştü. Akademi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali bölgenin Ergenekon olabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Kürşad Zorlu olayı Yeniçağ Gazetesi’ndeki …

Devamını okuyun »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

E-kitaplar, Kaynak Eserler, Kütüphane »

Târîh-i Timurlenk – Şehâbeddin İbn Arabşah

Yorum Yap |
tarih-i timurlenk

Nazmîzâde Murtaza Efendi (Ö.1136/1723 [?]). Nazmî Mahlaslı Bağdatlı Şair Seyyid Ali Efendi’nin oğludur. Osmanlı valilerinin maiyetinde çeşitli hizmetlerde bulunduğu ve Bağdat hazinesinde rûznâmçe halifeliğine kadar yükseldiği bilinmektedir.

Tercüme-i Târîh-i Timur (Târîh-i Timurlenk, Timurnâme), Şehâbeddin İbn Arabşah’ın ‘Acâ’ibü’l-makdûr fî nevâ’ib-i Tîmûr’ adlı eserinin Türkçe ve Farsça tercümesidir. Nazmîcâde, ibn Arabşah’ın hâtimesinin yerine kendisi bir hâtime yazmış, ayrıca Timur’un dört oğlunun haleflerinin şecerelerini ihtiva eden bir de zeyil eklemiştir. Eserin Türkçe çevirisi Târîh-i Timur-ı Gûrkân adıyla ve İbrahim Müteferrikanın önsözüyle basılmıştır (İstanbul 1142). Ancak tercüme ağır bir dille yapıldığı için daha sonra kısmen sadeleştirilip kısaltılarak yeniden neşredilmiştir (İstanbul 1277). Devamını okuyun »

Kaynaklara Göre Güneydoğu Anadolu’da Proto-Türk İzleri – Sadi Bayram

Yorum Yap |
proto-turk-izleri

İÇİNDEKİLER
Sunuş
Önsöz
İngilizce Özet (Where Was The Fırst Homeland of Turks-
Trace of Noah’s Ark on The South-East Anatolia Proto-Turk’s)
Mukaddes Kiıaplara Göre Hz. Nuh’un Gemisi, Ağrı ve Cûdi Dağları
Giriş
Araştırma Yolu
Tufan-Hz. Nuh’un Gemisi Ağrı ve Cudi dağları Hz. Nuh’un …

Eski Türk Dini Tarihi- Abdulkadir İnan

Yorum Yap |

350 kadar ilmî eseri bulunan Prof. Abdulkadir İnan’ın etnografya, Türk Tarihi, Türk Lehçeleri ve Türk Filolojisine,Türklerin Millî Hayatına ve Dış Türklerin Mücadelelerine dair yazıları kadar, onun, Türklerin Dinleri ve inançlarına, Dînî Folklora dair de değerli eserleri vardır.Bu eserde …

İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi- Prof.Dr. Bahaeddin Ögel

Yorum Yap |
islmtrkb

I.HUNLARDAN ÖNCEKİ ORTA ASYA
II.BÜYÜK HUN DEVLETİ
III.HUNLARIN BATIYA GÖÇLERİ
IV. AV ARLAR
V. GÖKTÜRKLER
VI. KIRGIZLAR
VII. HAZARLAR
VIII. VOLGA BULGARLARI
IX. TUNA BULGARLARI
X. PEÇENEKLER
XI. MACARLAR

Turandakiler Altay Cumhuriyeti (Bölüm 6)

Yorum Yap |
Play

TRT Avaz ekibi Japonya’dan açıklarından Sibirya’ya, Orta Asya’dan Adriyatik sahillerine uzanan geniş coğrafyada ‘’TURANDAKİLER’’in izini sürdü.
Asya ve Avrupa medeniyetinin temellerini şekillendiren , Hunlardan Göktürklere, Harzemşahlar’dan, Babür Devletine, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar 115 Devlet , İmparatorluk ve …

Turandakiler Hakasya Cumhuriyeti (Bölüm 5)

Yorum Yap |
Play

TRT Avaz ekibi Japonya’dan açıklarından Sibirya’ya, Orta Asya’dan Adriyatik sahillerine uzanan geniş coğrafyada ‘’TURANDAKİLER’’in izini sürdü.
Asya ve Avrupa medeniyetinin temellerini şekillendiren , Hunlardan Göktürklere, Harzemşahlar’dan, Babür Devletine, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar 115 Devlet , İmparatorluk ve …

Turandakiler Tuva Cumhuriyeti (Bölüm 4)

Yorum Yap |
Play

TRT Avaz ekibi Japonya’dan açıklarından Sibirya’ya, Orta Asya’dan Adriyatik sahillerine uzanan geniş coğrafyada ‘’TURANDAKİLER’’in izini sürdü.
Asya ve Avrupa medeniyetinin temellerini şekillendiren , Hunlardan Göktürklere, Harzemşahlar’dan, Babür Devletine, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar 115 Devlet , İmparatorluk ve …

Turandakiler Kuzey Osetya (Bölüm 3)

Yorum Yap |
Play

TRT Avaz ekibi Japonya’dan açıklarından Sibirya’ya, Orta Asya’dan Adriyatik sahillerine uzanan geniş coğrafyada ‘’TURANDAKİLER’’in izini sürdü.
Asya ve Avrupa medeniyetinin temellerini şekillendiren , Hunlardan Göktürklere, Harzemşahlar’dan, Babür Devletine, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar 115 Devlet , İmparatorluk ve …

Turandakiler Başkurdistan (Bölüm 2)

Yorum Yap |
Play

TRT Avaz ekibi Japonya’dan açıklarından Sibirya’ya, Orta Asya’dan Adriyatik sahillerine uzanan geniş coğrafyada ‘’TURANDAKİLER’’in izini sürdü.
Asya ve Avrupa medeniyetinin temellerini şekillendiren , Hunlardan Göktürklere, Harzemşahlar’dan, Babür Devletine, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar 115 Devlet , İmparatorluk ve …