Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Emel Esin

Türk bilim hayatında yakın senelerde sosyal ve kültür sahalarında bilim ve bilgin nesilleri arasında olmak gereken bağlar zayıflamaktadır. Nesiller arasındaki bağ­ları sıklaştıracak çareler aramak lâzım geliyor. Türk bilim âleminde seçkin bir yer tutan âlimlerimizi tanıtacak, eserlerini, özellikle makalelerini daha geniş kitlelere duyuracak za­manlara vardık. İşte bu vesilelerden birisinde, sadece Türk bilim çevrelerinde değil, kendi sahasında dünya ölçüsünde büyük bir kıymet olan bir Türk bilgin hanımını tanımak ve tanıtmak imkânı olmuştur. Sadece bilgisi ile değil, tevazu, hoşgörü ve herkese yardım et­mek isteyen karakteri ile derhal göze çarpan bu bilgin hanım Emel Esin ‘dir.

emel-esinEmel Esin 1914 yılında İstanbul’da doğdu. XX. yüzyılın ilk yarısında Türk siyasî hayatında önemli bir yer tutan Ahmet Ferid Tek ile Türk kültürü meselelerinde Aydemir ve Pervaneler gibi fikir romanları ile tanınmış Müfide Ferid’in tek çocuğudur.

Kendisini hissetmeye başladığı yıllarda Ankara’da, İstiklâl Savaşı’nda Türkiye’nin kaderini tayin eden günlerde yaşıyordu. Bu ortam küçük Emel’de silinmez izler halinde kalmış, Türk ve Müs­lüman olduğunu bu zamanda anlamıştır. Emel Esin artık bir Türk milliyetçisidir. Ama bu, en geniş bir insanlık duygusu ve kültür tarihine meclûbiyet içinde ahenkli bir şekilde yer almıştır, özünün, yâni hem İslâmiyetten önceki Türk, hem de Islâmî Türk kültürünün sahibi ve bu kültürün yorulmak bilmez bir araştırıcısıdır.

Tahsilini Paris’de Ecoles des Sciences Politiques’de yaptı ve tarih kısmından diploma aldı. Ayrıca Sorbonne’dan yüksek matematik sertifikası alıp, Paris ve Viyana Güzel Sa­natlar Akademilerinde mimarî, resim, mozayik, vitray ve gravür tahsil etti. Muhtelif za­manlarda Prof. Necati Lugal’den Arapça ve Farsça, Prof. Zeki Velidî Togan’dan Orta Asya tarihi, Prof. Herbert Jansky’den Ortaçağ Türkçe metinleri üzerine dersler aldı. Ni­hayet Paris Üniversitesi’nde «Türk ikonografisinde evren»/«Le dragon dans l’iconographie turque» tezi ile «san’at tarihi doktoru» payesini kazanmıştır.

Emel Esin, önceleri daha çok resimle uğraşan bir sanatkârdı. Fakat 1942 ve 1955 de yaptığı iki İç Asya seyahatinden sonra, Türkistan san’atına merak sarmıştı. Türkistan’­dan 1955’de dönüşünde Musee Guimet müdürü Mlle Auboyer kendisine şöyle demişti: «Ben Pelliot ile Hackin’i tanımıştım. Orta Asya merakı mikrobuna tutulmuşlardı; sizi de aynı hastalığa mübtelâ görüyorum». Emel Esin artık bundan sonra dikkatini Türk sana­tının, giderek Türk kültürünün çeşitli sahalarına çevirmiştir. Bilhassa 1960’lardan beri ne­rede Türk san’at tarihi veya Türk kültürü ile ilgili bir toplantı varsa, kongre yapılıyorsa Emel Esin oradadır. Gerek tebliğleri, gerekse tartışmalardaki konuşmaları ile varlığını ve mahiyetini en iyi şekilde bildiği Türk san’at tarihini ortaya koyar ve savunur. Türk san’atı çerçevesinden zaman zaman taşarak diğer Türk kültürü konularında da pek değerli araş­tırmalarda  bulunmuştur. Bunların  sayısı  da  hayli  çoktur.

Sayın Dr. Esin, Türk gözü ile meseleleri araştırmaktadır. Metot ve yorumlarında ise bilimin bütün beynelmilel esaslarına sadıktır. Batı metodunu ve fikir yapısını en iyi bi­lenlerden olduğundan, bu esasta Türk san’at ve kültürü ile ilgili meselelerde pek değerli netice ve yorumlar getirmektedir.

Türk san’atının kökleri ve Türk kültür tarihi hakkın­daki bilgiler Dr.  Esin sayesinde hayli derinleşmiştir.

60 ncı doğum yılını, bu satırların yazarı da, Prof. Zeki Velidî Togan’ın ilminden feyz alanlardan biri olarak kutlular. Son yirmi yıla sıkışan kesif çalışması mahsulü ola­rak Türk bilim hayatına, aşağıda sayılması bile uzun süren eserlerini sunan Emel Esin’e, Türk biliminin naçiz bir  ferdi  olarak da teşekkürlerimi  burada  ifade  etmek isterim.

Dr. Tuncer BAYKARA


İçeriği Aç

1. Türkistan seyahatnamesi, Ankara 1959 (Türk Tarih Kurumu yayınlarından, VI. seri, no: 4).

2. «Old Turkish music», The Musical Courrier, (New York, Jan. 1959).

3. «Yahya Kemâl’e mersiye», Türk Yurdu, C. I, Sayı: 1, 3 (Ankara, Mart, Mayıs 1959).

4. «Yeni bir humanism görüşü», Türk Yurdu, C. I, S. 1 (Ankara 1959), (No. 3’ün bi­rinci kısmı).

5. «Yahya Kemâl ve humanism», Türk Yurdu, C. I, S. 3 (Ankara 1959), (No. 3’ün ikinci kısmı).

6. «Eurasia göçebelerinin sanatının ve İslâmiyetten önceki Türkistan’ın, Türk plastik ve tersimi sanatları üzerindeki bazı tesirleri», Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kon­gresi (1959), Kongreye Sunulan Tebliğler, (Ankara 1962).

7. «Influences de l’art des nomades eurasiens et de l’Asie Centrale pre-islamique sur l’art turc», (Nu. 6’nın Fransızca tercümesi), Proceedings of the First Congress of Turkish art (Ankara 1962). 1960

8. «Turkish Miniature Painting (Tokyo ve U.S.A., 1960).

9. «Central Asian characteristics in some drawings and miniatures of the Topkapı Museum», Trudı dvadtst’ pyotogo Mejdunarodnogo Kongressa Vostokovedov (1960), II, (Moskva 1963).

10. «Milletlerarası Birinci Türk sanatı kongresi», Türk Yurdu, C. I, S. 10 (Ankara 1960).

11. «Ankara hâtıraları», Türk Yurdu, C. I, S. 11 (Ankara 1960).

12. «Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresinde Türk sanat tarihi», Türk Yurdu C. II, S. 6-8. (Ankara 1960). 1961

13. «Ak-beşim ve Türk sanat tarihinde Kara-Hanlı devrinin mevkii», VI. Türk Tarih Kongresi (1961), Kongreye sunulan bildiriler, (Ankara 1967). 1962

14. Tanıtma: ‘Basil Gray, La Peinture Persane’, Belleten, XXVI/102 (Ankara 1962).

15. Tanıtma : ‘T. Rice, The Seljuks in Asia Minor’, Vakıflar Dergisi, C. V (Ankara 1962). 1963

16. Mecca the Blessed, Madinah the Radiant (London 1963), (ayrıca Amerika baskısı, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca tercümeleri de vardır).

17. Selçuk devrine ait resimli bir Anadolu yazması, Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı Tarihi Ens. Yayınları: C. I (İstanbul 1963).

18. «Two miniatures from the collections of Topkapı», Ars Orientalis, C. V (Michigan 1963).

19. «An Angel figüre in the miscellany Albüm N. 2152 of Topkapı», Beitraege zur Kunstgeschichte Asiens, in Memorianı Ernst Diez (İst. 1963).

20. «The contribution of Jaleleddin Rûmî to the development of Turkish culture» (Lecture delivered at Columbia University and on the Voice of America), Mevlâna Yıl­lığı (Konya 1963).

21. «İç Asya’daki Türk kültür ve sanat tarihini ilgilendiren konular hakkında notlar», Türk Yurdu, C. III, S. 7 (Ankara 1963).

22. «An eighteenth century yalı viewed in the line of development of related forms in Turkich architecture», Atti del Secondo Congresso Internazionale di arte Turca, Venezia 1963, (Napoli 1965). 1964

23. «Safi’nin ölümü» (Safiye Erol hakkında hâtıralar), Yeni İstanbul 7 Ekim 1964.

24. «The Turco-Mongol monarch representation and the cakvartin», Proceedings, 26 th International Congress of Orientalists, C. II. (New Delhi 1968). 1965

25. Aspects of Turkish civilization in Cyprus (Ankara 1965). (Aynı eserin Fransızcası da vardır), (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Nu : 14).

26. «Turkish miniatures», W. Lillys — R. Reiff, Oriental Miniatures, (London 1965).

27. (Müfide Ferid Tek ile), «Pakistan’da ve Hindistan’da Türkler», Pakistan Postası, C. XII, S. 10 (istanbul 1965).

28. (Müfide Ferid Tek ile), «Keşmir kültürü ve Türkler», Son Havadis, 22 ve 26 Ekim 1965).

29. «Terbiye usûlümüz hakkında bazı düşünceler ve teklifler», Tercüman, (28 Mayıs 1965).

30. «Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü», I. Türk Kültürü, S. 34 (Ankara, Ağus­tos 1965).

31. «The horse in Turkic art», Proceedings of the VII. Permanent Intern. Altaistic Conference, Central Asiatic Journal, C. X, S. 3-4 (1965). 1966

32. «Al-Qubbah al-Turkiyyah», Atti del III Congresso di studi arabi e islamici (Ravello 1966), (Napoli 1967). 33. «Resimli bir Uygur varakı», Reşid Rahmeti Arat İçin, (Ankara 1966). 34. «Türk Kültürü», Türk Kültürü, S. 43 (Ankara 1966). 35. «Türk-İslâm mimarisinin Türkistan’daki ilk âbideleri», Türk Dünyası, S. 2 (İstan­bul 1966). 1967 36. Antecedants and development of Buddhist and Manichean Turkish art in Eastern Turkestan and Kansu, (Handbook of Turkish culture, Supplement to vol. II) (İs­tanbul 1967). 37. «İslâm’da ferd ve toplum münasebetleri», Son Havadis, (21 Şubat 1967). 38. «Hamdullah Subhi Bey hakkında çocukluk hâtıralarım», Türk Yurdu (Hamdullah S. Tanrıöver özel Sayısı), (1967). 39. «Lebbeyk, Hacc hâtıraları», Hareket, S. 18-20 (Haz. — Ağ. 1967), kitap şekli İçin bak. Nu: 41. 40. «Kıbrıs davamız ve bir hâtıra», Son Havadis, (6 Aralık 1967). 1968 41.” Lebbeyk, Hacc hâtıraları (İstanbul 1968). 42. «İslâmiyette kadının mevkii», Sabah (16-18 Mayıs 1968). 43. «Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü, II», Türk Kültürü, S. 70 (Ağustos 1968), I. için bak. Nu: 30. 44. «Birmanya’da esarette ölen şehitlerimizi ziyaret», Türk Kültürü S. 72 (Ekim 1968). 45. «Naziğim’in destanı», Türk Kültürü, S. 73 (Kasım 1968). 46. «The hunter-prince in Turkish iconography», Prooeedings of the VIII th Permanent Intern. Altaistic Conference, Die Jagd Bei den Altaischen Völkern (Asiatische Forschungen, Band 26), (VViesbadcn 1968). 47. «Two miniatures from Topkapı», A. U. Pope, A Survey of Persian art, fasc. vol. XV (Tokyo 1968). 48. Tanıtma: ‘Eyüp Asım Kömürcüoğlu, Das Alttürkische Wohnhaus’, Journal of Asian Hlstory, II/I (Michigan 1968). 49. «L’oeuvre des peintres bakhshi Ouighours Timourides», Unesco II. Orta Asya Symposiumu, Semerkand 1968. 1969 50. Turkish Art İn Cyprus, (Ankara 1969). 51. «Prof. Necati Lugal hakkında hatıralar», Necati Lugal Armağanı (Türk Tarih Ku­rumu Yayınlan, VII/50), (Ankara 1969). “‘ 52. Prof. Necati Lugal’ın tedris ettiği Terceme-i Darîrî ve bu eser için yapılan resim­ler», Aynı eser. 53. «Evren» (Selçuklu san’atında evren tasvirinin Türk ikonografisindeki menşeleri), (Sel­çuklu Araştırmaları Dergisi, I (Ankara 1969). 54. «Türk sanatında Alp şahsiyetinin görünşü, III». Türk Kültürü, S. 82 (Ağustos 1969). Bak. I: Nu: 30; II: Nu : 43, 55. «Kıbrıs’da Türk devrinin ilk âbideleri hakkında», Türk Kültürü, S. 86 (Aralık 1969). 56. «Türk hümanismi ve Nazik’im Destanı», Türk Dünyası, S. 13 (İstanbul 1969). 51. «Atti del Secondo Internazionale di Arte Turca», Orientalistische Literaturzeitung, 57. Jahrgang/1, 2 (Berlin 1969). (Sayın Esin’in 1970 ile 1974 yazı ve eserlerini gelecek sayıda sunacağız.) (Türk Edebiyatı Dergisi, sayfa 38 , sayı 36, Aralık 1974) (Geçen sayıdan devam) 1970 58. «And, the cup rites in Inner-Asien and Turkish art», Forschungen zur Kunst Asiens, In memoriam Kurt Erdnıann, (İstanbul 1970). 59. «Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü, IV», Türk Kültürü, S. 94 (Ağustos 1970), Bak. I: Nu: 30; II: Nu: 43; III: Nu: 54. 60. «Ay-Bitiği, The court attendents in Turkish iconography», Central Asiatic Journal (Rashîd al-Dîn comm. vol.), XIV/ l-3 (1970). 61. «Bağdaş kurma ve çökme, Türk töresinde iki oturuş şeklinin kadîm ikonografisi», Sanat Tarihî Yıllığı, m (1969-1970), istanbul 1970). 62. «Bedük Börk, the iconography of Turkish honorific headqears», The Proceedings of the IX th. meeting of the Permanent International Alteistic Conference (Napoli 1970.) 63. «Le developpment heterodoxe de la peinture figurative religieuse turque-Islamuque», Correspondance d’Orient, No: 11 (ve Congres International d’arabisants et d’islami-sants), (Bruxelles 1970). 64. «Kün-Ay, Ay-yıldız motifinin proto-Türk devirden Hakanlılara kadar ikonografisi», VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (Ankara 1970). 65. «The Turkish baklıshi and the painter Muhammed Siya Kalam», Açta Orientalia, XXXII (Buda-peşte 1970). 66. «Prof. Zeki Velidî Togan’ın arkasından», Yeni Asya, (4 Ağustos 1970). 67. «Dr. Zeki Velidî Togan’m arkasından», Bilgi, C. XXIV, S. 279 (1970). 68. «Milletlerarası Daimî Altaistler Konferansı (PIAC) toplantıları hakkında», Türk Kültürü, S. 95 (Eylül 1970). 69. «İslâmiyette demokrasi ve sosyal hizmetler», Yeni Asya (12 Ekim 1970). 70. «1970 yılında Türk Kültürü meseleleri», Yeni Asya, (18-20 Ağustos 1970). 71. «Zerefşan kıyılarında Türk Meliği’nin şehri Kökşibagan’da Hakanlı devrinden mescid», Türk Kültürü, S. 98 (Aralık 1970). 72. «Merhum Prof. Zühdî İnhan hakkında», Yeni Asya, (5 Kasım 1970). , 73. Tanıtma: ‘E. J. Grube: The classical style in Islamic painting’, Ural-Altaische Jahrbücher, Bd. 42, Heft. 1-4 (1970). 74. Tanıtma: ‘S. Tashodzaev, Hudozestvennaya polivnaya keramika Samarkanda IX-naçala XIII w’, Orientalistische Literaturzeitung, 65. jahrgang/11-12 (Berlin 1970). 75. «Hac», Türk Ansiklopedisi, Fasikül: 141 (Ankara 1970). 76. «Hacer-i esved», Türk Ansikl., fasl 141 (1970). 77. «Hızır», Türk Ansikl., fas. 142 (1970). 1971 78. «Hindistan’da Türk sanat merkezlen», Türk Ansikl. fas. 149 (1971). 79. «Humâyun-nâme», Türk Ansikl. fas. 150 (1971). 80. «Hüner-nâme», Türk Ansikl. fas. 151 (1971). 81. «İbrahim Peygamber», Türk Ansikl. fas. 153 (1971). 82. «İlhanlı sanatı», Türk Ansikl. fas. 154 (1971). 83. «Göktürklerin ecdadından Meng-sün (M. 367-433) devrinde sanat», Türk Kültürü, S. 100 (Şubat 1971). 84. «İmam-hatîblere ihtiyaç vardır». Yeni Asya (24 Nisan 1971). 85. «Müfide Ferid Tek, 29.IV.1892 – – 24.III.1971), Türk Kültürü, S. 103 (Mayıs 1971). 86. «Türk kubbesi», Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III, (1971). 87. «l’Adaptation des concepts du vihâra et du muyanlık pre-islamiques aux ribât, medrese ve han turcs», Resumes des coenunications, IV.Congres International d’art Turc (Aixen Provence 1971). 88. «Kültür tarihi çerçevesinde Malazgird’e bakış», Türk Kültürü, S. 106 ‘(Ağustos 1971). 89. «Ahmed Ferid Tek», Türk Kültürü, S. 110 (Aralık 1971). 90. «Oldruğ-turug, the hierarchy of sedent postures in Turkish Iconography», Kunst des Orients (1971/2). 91. «Kıbrıs tarihi ile ilgili Onaltıncı yüzyılda yapılmış birkaç Türk kitap resmi», Millet­lerarası Birinci Kıbns Tetkikleri Kongresi Türk Heyeti Tebliğleri (Ankara 1971), (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını: Nu: 36). 92. Tanıtma: ‘G. A. Pugaçenkova and L. I. Rempel’: Istoriya iskusstv Uzbekistana’, Orientalistische Literaturzeitung, 66. Jahrgang/1-2 (1971). 1972 93. «Orduğ (başlangıçtan Selçuklulara kadar Türk Hakan şehri)», Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi C. VI, S. 10-11 (1968), (An­kara 1972). 94. (A. Kabaklı üe), «Ahmed Ferid Tek ve Seçim Kanunu», Tercüman, (25 Ekim 1972). 95. «Annem muharrir Müfide Ferid Tek», Türk Soroptomisti (Müfide Ferid Tek özel Sayısı) (1972). 96. «Mevlâna Celâluddîn-i Rûmî’nin doğduğu şehir: Belh», Türk Edebiyatı Dergisi, S. 12 (Aralık 1972). 97. «Böri», Bozkurt (İstanbul 1972). 98. «Butân-ı Halaç», M. VII -X. yüzyıllarda Halaç kültürünün sanat eserlerinde akis­leri», Türkiyat Mecmuası, S. XVII (1972). 99. «Central Asia, Iranian, Tokharian, Tibetan, Nepalese, Turkish, Sihia, Mongolian, Manchu written records», The Book through five thousend years (Liber Librorum adı altında Almanca, Fransızca, İngilizce ve Holanda dilinde UNESCO tarafından bastırılan, kitap yılı şerefine eser), (Bruxelles 1972). 100. «The genesis of the Turkish mosque and madrasa complex», Annali dell’Institute Orientale di Napoli, vol.32 (Nuove Seria XXII, 1972). 101. «inhan, Zühdî», Türk Ansikl., fas. 155 (1972). 102. «İran sanatı», Türk Ansikl., fas. 156 (1972). 103. «islâm sanatı», Türk Ansikl., fas. 157 (1972). 104. Tanıtma: «K. Jahn: Die Geschichte der Oguzen des Raschîd ad-Dîn», Türk Kül­türü, S. 111 (Ocak 1972). 105. «Altıncı İran sanatı kongresi», Türk Kültürü, S. 121 (Kasım 1972). 106. «Islâmiyetten önce Orta Asya Türk resim sanatı/Central Asian Turkish painting before islam», Türk Kültürü El Kitabı/The Handbook of Turkish Culture, II/I a (Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1972). 107. «ötüken illerinde M. sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllardan Türk abidelerinde sanat­kâr adları», Aynı eser. 108. «Burkan ve Mani çevrelerinde Türk sanatı», Aynı eser. 109. «Muyanlık, Uygur Buyan yapısından (vihara) Hakanlı muyanlığına (ribat) ve Sel­çuklu Han ile medresesine gelişme», Malazgirt Armağanı (Türk Tarih Kurumu), (Ankara 1972). 110. «Tös and moncuk, notes on Turkish flag-pole finials», Central Asiatic Journal, vol.XVI, No: 1 (1972). 111. «The Handbook of Turkish Culture», Central Asiatic Journal, XV/4 (1972). 112. «The fourth congress of Turkish art», Central Asiatic Journal, XV/4 (1972). 113. «Four Turkish bakhshi active in Iranian lands», Memorial volume of the Sixth In­ternational Congress of Iranian art and archeology, (Teheran 1972). 114. «Sadullah Paşa Yalısı», Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, (İstanbul, Ocak-Mart 1972). 1973 115. «Communîcation on Turkey», Art and archeologyresearch papers, (London, June 1973). 116. «Mevlâna Celâluddîn-i Rûmî’nin doğduğu şehir: Belh, II», Türk Edebiyatı, S. 13 (Ocak 1973). 117. «Belh, VI. yüzyılda Batı Türk Hakanlığına ilhakından İslâm’a kadar kültür ve sanat tarihçesi», Bildiriler (Mevlâna’nın 700. ölüm yıldönümü dolayısı ile Uluslar­arası Mevlâna semineri), (Ankara 1973). 118. «Bu yıl Türkiye’de toplanacak XVI. Daimî Milletlerarası Altaistler Konferansına doğru», «Türk Kültürü, S. 128 (Temmuz 1973). 119. «İnsan ve toplum», Tercüman, (9 Mayıs 1973). 120. «İslâm toplumunda kadının yeri», Türk Edebiyatı, S. 18 (Haziran 1973). 121. «Son Çağatay devrinde Doğu Türkistan’dan resimli bir Han silsilenamesi», İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, V/ l-4 (1973). 122. Tanıtma: ‘Z. Velidî Togan, Oğuz Destanı’. Aynı eser. 123. Tanıtma: ‘K. Jahn, Die Geschichte der Oguzen’, Aynı eser. 124. «Türk ul-‘acemlerin eseri, Samarra’da Cavsak ul-Hakanî’nin dıvar resimleri», Sanat Tarihi Yıllığı, V (1973). 125. «Tabarî’s report on the warfare with the Türgiş and the hestimony of eighth century Central Asian art», Proceeding of the 15th meeting of the Perm. Instern. Altaistic Conf., Central Asiatic Journal XVII/2-4 (1973). 126. «Bâtıl Hothom», Tercüman, (10 Mayıs 1973). 127. «Türkistan kültür tarihine umumî bir bakış», Gerçek, S. 3 (İstanbul, Temmuz 1973). 128. «Millî kültür tarihi safhalarında Türk insanı», Türk Devletleri ve Türk Ordusu (MÖ 204 — MS 1922), (Ankara 1973). 129. «Türk Buddhist sanatının tarihçesi», I. Milletlerarası Türkoloji Kongresine tebliğ hulâsaları, (Ekim 1973). 130. «Alplik, şehitlik ve gazilik» («Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü»nden alın­mıştır), Türk Kültürü, S. 130-132 (Ağ-Ekim 1973). 131. «Cumhuriyeti kuranlardan Ferid Tek’in bitmeyen son makalesi», Türk Edebiyatı, S. 22 (Ekim 1973). 132. «Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi», Türk Edebiyatı, S. 24 (Aralık 1973). 133. «Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi», Türk Kültürü, S. 134 (Aralık 1973). 134. «İstiklâl Harbi esnasında Ahmed Ferid Bey’in Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya bir mektubu», Cumhuriyetin 50. yılına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, (Ankara 1973). 135. «Yirmidokuzuncu Şarkiyat Kongresi», Aynı eser. 136. «The cosmic symbolism of the dracontine arch and apotropaic mask in Turkish symbolism», Art and Archaeology Research Papers, 4 (London, Dec. 1973). 137. «The first International Congress of Turcology», Cultura Turcica, vol.VIII-X (1971-1973). 138. «Kabe», Türk Ansikl., fas. 162 (1973). 139. «Kabil», Türk Ansikl., fas. 162 (1973). 140. «Karahanlı Sanatı», Türk Ansikl., fas. 165 (1973). 1974 141. «Karluk sanatı», Türk Ansikl., fas. 166 (1974). 142. «Kâşgar», Türk Ansikl., fas. 166-167, (1974). 143. «Uluslararası Mevlâna Semineri», Türk Edebiyatı, S. 26 (Şubat 1974). 144. «İspanya’da Türkiye’yi tanıtan konferanslar serisi», Türk Edebiyatı, S. 30 (Haziran 1974). 145. «Tirmidh», İslâm Ansiklopedisi, C. XII/1 (1974). 146. «Onaltıncı PIAC (Altaistler) konferans», Töre, S. 37 (Ankara, Haziran 1974). 147. Müfide Ferid’in eseri Pervaneler’e giriş, S. 7-14 (İstanbul 1974). 148. «Pervaneler ve Türk kültürü», Türk Edebiyatı, S. 32 (Ağustos 1974). 149. «L’arme â decor zoomorphe du guerrier turc», Protokollband der XII. Tagung der Permanent Intern. Altaistic Conference, (Berlin 1974). 150. «Holz», Lexikon der Islamischen Welt, (Berlin 1974). 151. «Leder», Aynı eser. 152. «Steinskulptur», Aynı eser. 153. «Stuck», Aynı eser. 154. «Kıbrıs’da Rum mezâlimim dünyaya duyuralım», Tercüman, (29 Ağustos 1974). 155. «Hala Sultan», Türk Edebiyatı, S. 33 (Eylül 1974).

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar