Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » E-kitaplar, Kaynak Eserler, Kütüphane

Tarih-i Taberi

Taberi hakkında: 

Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer’dir. Memleketine nispetle Taberi denildi. İbn-i Cerir ve Taberi diye Ünlüdur. 839 (H.224)da Taberistan’ın Amul şehrinde doğdu. 923 (H.310)te Bağdat’ta vefat etti.

Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi ve yine Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Ebi’l-Kasım Taberi başka olup, bunlarla karıştırılmamalıdır. Yine Eshab-ı kiram düşmanı İmamiyye fırkasına mensup olup, yazdığı Mecma’ul-Beyan adındaki bozuk Tabersi Tefsiri ile Ünlü olan Fadl bin Hasan Taberi’nin de, İbn-i Cerir Taberi hazretleriyle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca, Taberi hazretlerinin tarihini kısaltarak yazan Ali bin Muhammed Şimşati de Eshab-ı kiram düşmanıdır. Bu kitab, Tarih-i Taberi adıyla Türkçe’ye de çevrilmiş ve Eshab-ı kiram aleyhinde bozuk fikirlerin memleketimizde yayılmasına sebep olmuştur.

İtaberibn-i Cerir Taberi, ilk tahsiline doğduğu yerde başladı. Yedi yaşında Kur’an-ı kerimi ezberledi. Dokuz yaşında hadis-i şerif yazmaya başladı. Bundan sonra, ilim tahsili için Kufe, Basra, Rey, Mısır, Suriye ve Irak şehirlerine gidip, buralarda ilim öğrendi. Tahsilden sonra, Bağdat’a yerleşti. Kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, matematik ve tıp ilminde engin bilgi sahibi oldu. Muhammed bin Abdülmelik, İshak bin Ebi İsrail, Ahmed bin Meni’ Begavi, Muhammed bin Müsna ve daha birçok alimden hadis-i şerif öğrenip rivayette bulundu. Yüz bin hadis-i şerifi ravileriyle ezberleyerek hafız oldu. Fıkıh ilmini, Davud-i Zahiri’den; Şafii fıkhını Mısır’da Rebi’ bin Süleyman’dan ve Bağdat’ta Muhammed Za’ferani’den öğrendi. Yunus bin Abdüla’la’dan ve diğer fıkıh alimlerinden Maliki mezhebinin bilgilerini öğrendi. Ebu Mukatil’den de Hanefi fıkhını öğrendi. Şafii mezhebinde olmasına rağmen, amelde dört hak mezhebin fıkıh bilgilerini çok iyi öğrenip, dört mezhepte de alim oldu. Şafii mezhebinde zamanın en büyük alimiydi. Kendisinden, Ebu Şuayb-il-Harrani ve Abdülgaffar Huseybi ilim öğrendi.

Muhammed Cerir Taberi, birçok ilimde mütehassıs olduktan sonra, ilmini insanların istifadesine sundu. Bağdat’ta on sene Şafii mezhebine göre fetva verdi.

839 senesinde Bağdat’ta vefat etti. Rahbet-i Yakub denilen mahallede kendi evine defnedildi.

İbn-i Cerir Taberi, yalnız Allahü tealanın rızası için çalışır, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye gayret ederdi. Din ve ilim zenginliğini, dünya zenginliğine tercih ederdi. Dünyaya ehemmiyet vermez, zaruret miktarı malla yetinirdi. Harama düşmek korkusundan mübahların bir çoğunu terk eder; ömrünü yalnız ilim öğrenmek, öğretmek ve ibadet edip, kitap yazmakla geçirirdi. Çok kitap yazdı. Kitaplarının sayfası ömrüne bölününce, her gün için on dört sayfa düşmektedir.

İbn-i Cerir Taberi, Özellikle tefsir ilminde Ünlü olup, tefsiriyle tanındı. Cami-ul-Beyan et-Te’vil-ül-Kur’an adlı bu eseri, Eshab-ı kiramın ve Tabiinin rivayetlerini toplayan en geniş tefsirlerdendir. Kendisine gelen rivayetleri çeşitli yönlerden inceledi. ayet-i kerimelerden çıkarılan hükümleri bildirip, lüzumunda Arapçanın kaideleri hakkında da bilgi verdi. Daha önce yazılmış pekçok tefsirdeki bilgileri, eserinde değerlendirdi. Eserinin mukaddimesinde; Kur’an-ı kerimin belagat ve fesahatından, icazından bahsederek, Kur’an-ı kerimin yedi harf üzerine nüzulü, te’vil ve tefsir hakkında bilgi vermektedir. Sahabe, Tabiin ve Tebe-i tabiin kavilleri üzerinde durarak, nasih ve mensuh, hurufu mukattaa (sure başlarındaki harfler) hakkında açıklamalarda bulunmaktadır.

Taberi Tefsiri, daha sonra gelen alimlerin birçoğu tarafından kaynak olarak kullanıldı.

İbn-i Cerir Taberi’nin yazdığı Tarih-ül-Ümem vel-Müluk adlı tarih kitabı çok Ünlüdur. Ahbar-ur-Rusül ve’l-Müluk, kısaca Tarih-i Taberi de denilmektedir. Bu eserinde adem aleyhisselamın yaratılışından, Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hicretine kadar olan hadiseleri, işittiği ve tarih kitaplarında gördüğü bilgilere göre yazdı. Hicretten sonraki hadiseleri de vesikalara ve rivayetlere göre geniş bir şekilde anlattı: Tarihçiler için mühim bir kaynak olan bu kıymetli eser, daha sonra Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Eshab-ı kiram düşmanı tarafından kısaltılarak yazıldı ve Tarih-i Taberi ismiyle Ünlü oldu. Bu Eshab-ı kiram düşmanının kısaltarak yazdığı Taberi tarihinde, onun güzel sözleri tahrif edilerek, Eshab-ı kirama (radıyallahü anhüm) iftira edilmektedir. Bu yanlış ve bozuk yazılar, okuyanları aldatmaktadır.

İbn-i Cerir Taberi’nin diğer eserlerinden bazıları şunlardır: El-Müsterşid fi Ulum-id-Din, Kitab-ül-Aded ve’t-Tenzil, Kıraat, Kitabü-İhtilaf-ül-Fukaha (matbudur). Tehzib-ül-asar, Et-Tebşir fi Usul-üd-Din, Tarih-ür-Rical min-es-Sahabeti vet-Tabiin, Cüz’ün fil-İ’tikad.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi


E-kitabı indir:taberitarihi
*Taberi Tarihi- I
*Taberi Tarihi- II
*Taberi Tarihi- III
*Taberi Tarihi- IV


 

Yorum Yap »

  • Münir Kebir dedi ki:

    Türk tarihçileri arasında Cevdet Paşa’nın “Tarih-i Cevdet”i tartışmasız gerçek tarih olarak nasıl itibar görmüşse,İbn-i Cerir et-Taberi Hazretlerinin “Tarih-i Taberi” si de İslam dünyasında,özellikle Osmanlı Döneminde İstanbulda itibar görmüştür.

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar